Beleidsplan

Beleidsplan  Gymgroep Wijgmaal-WB. vzw 2014 -2020

1. Inleiding – Bewaking, bijsturing en vernieuwing van het beleidsplan 
Dit beleidsplan moet de leidraad zijn voor onze turnkring. Het geeft de structuur weer, de werking en de inhoud van de club.  

Bewaking 

Jaarlijks wordt er aan de hand van een jaarverslag een evaluatie opgemaakt van het afgelopen seizoen. Hierbij wordt het uitvoering van het beleidsplan getoetst aan de realiteit

Bijsturing 

Aan de hand van het jaarlijkse evaluatieverslag komen we tot een bijsturing van het beleidsplan. Een nieuw document zal dan in augustus verschijnen. 

Vernieuwing 

Het beleidsplan beloopt een periode van 5 seizoenen. Op dat ogenblik (augustus 2015) verschijnt er een nieuw beleidsplan, aangepast aan de situatie.

2. Missie, visie 

Missie De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de sportieve ontwikkeling en het welzijn van al haar leden door het aanbieden van welbepaalde gymnastiekdisciplines, waarbij kwaliteit centraal staat en dit in de ruimste zin ( zowel voor competitie als recreatie).

De disciplines waarvoor we gaan zijn:

1. Competitief: AGD, AGH

2. Recreatief:  kleutergym, initiatie toestelturnen, sport en spel, badminton, conditiegym heren en dames, Aerobics trampoline springen, airtrack, jazzdans en aanverwante dansvormen, dubbele minitrampoline, cheerleading, free

Visietekst 

De vereniging wil dit doel realiseren door: 

.Haar leden te laten sporten in optimale omstandigheden (begeleiding, accommodatie, structuur 

· Zoveel mogelijk mensen plezier te laten beleven aan sport conform de bepalingen van het Panathlon decreet

· Vaardige gymnasten detecteren en de mogelijkheid bieden zich te engageren voor competitiesport 

· Bij te dragen tot de visie en mentaliteit van

“mens sana in corpora sana”, een gezonde geest in een gezond lichaam”

· Bij te dragen tot positieve eigenschappen, zoals het bevorderen van de groepsgeest, leren doorzetten, niet te vlug opgeven, zelfvertrouwen creëren 

· Ons te profileren als een “gezonde” en kwaliteitsvolle club, in al zijn facetten plaats inneemt.

3. Huisstijl 

Clubnaam 

De volledige benaming van de club is “Gymgroep Wijgmaal – WB vzw.  Wijgmaal staat voor deelvereniging Wijgmaal en WB staat voor de deelvereniging Wilsele Bleydenberg  en samen vormen zij één vereniging.  Hiermee willen wij de onvoorwaardelijke samenhorigheid  beklemtonen. In mailing en in functie van de bestemmelingen mag de afkorting “Gymgroep Wijgmaal.” of” Gymgroep WB” worden gebruikt. 

Clublogo 

(zie voorblad + koptekst van dit document)
Het logo van de club bestaat uit drie ringen met in elke ring een gymfiguur die duidt op de toestellen van artistieke gymnastiek (grond, balk en brug).  

Het logo van de club wordt gebruikt in alle documenten die de club verspreidt. 

De basiskleuren van het logo zijn rood, geel en zwart. Meestal zal het logo in zwart-wit verschijnen om kosten te sparen bij het kopiëren van documenten. 

Afhankelijk van de noodzaak zal het clublogo hetzij volledig worden afgebeeld, hetzij afgekort. 

Logo GymnastiekFederatie Vlaanderen 

Het logo van de GymFed, (waarbij wij  aangesloten zijn onder stamnummer 592) wordt met regelmaat gebruikt in briefwisseling van de club en op de website. 

Lettertype 

Alle briefwisseling en clubdocumenten worden opgesteld in het lettertype “Calibri”. De lettergrootte, dikte en onderstreping is vrij te bepalen door te opsteller. 

De bepaling van het lettertype op de website is verschillend, volgens de mogelijkheden.

4. Beschrijving van de vereniging – Geschiedenis 

Clubnaam

Omdat wij van bij de opstart van de vereniging( 1971) er van overtuigd waren dat samenwerking over de gemeentelijke grenzen een grote meerwaarde was (qua werving rekrutering en opleiding) werd oorspronkelijk de alles omvattende naam          “Gymgroep Wijgmaal” gebruikt. In 1978 werd Gym Wilsele Bleydenberg opgericht. Beide namen werden naast mekaar gebruikt tot op het moment dat we omschakelden naar VZW-structuren en beiden werden samengevoegd tot één vereniging. Vanaf dan werd officiële benaming van de club “Gymgroep Wijgmaal – WB vzw”.

Oprichting;

De Gymgroep ontstond in 1971 in Wijgmaal en Herent, groeide dan door naar andere dorpen omdat de toeloop van de geïnteresseerden zo groot was. Zo werd in 1978 Gym Bleydenberg opgericht. De fusie van de gemeenten bracht Wijgmaal en Wilsele samen in één gemeente nl stad Leuven. Daarom werden ze samengevoegd tot één vereniging. Later, bij het reorganiseren van feitelijke vereniging tot VZW werd Gymgroep Bleydenberg samengevoegd met Gymgroep Wijgmaal en ontstond de naam “Gymgroep Wijgmaal WB vzw “ waar W staat voor Wilsele en B staat voor Bleydenberg.

Momenteel is de club aangesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen onder de stamnummer 592

Statuten 

werden gepubliceerd in het staatsblad ondernemingsnummer (0831.139.352) en is het basisdocument van de  clubstructuur

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement van de club bepaalt naast de algemeenheden eveneens de lidgelden, de rechten en plichten van de leden, de functieomschrijvingen, mogelijkheden tot opleiding en scholing, kosten en vergoedingen, … . 

Het beleidsplan en de statuten vormen samen met het huishoudelijk reglement de basisdocumenten van de club. Net zoals het beleidsplan wordt ook het huishoudelijk reglement jaarlijks bijgestuurd door het bestuur en waar nodig is wordt het  aangepast.

Website:  www.gymgroep-wijgmaal-wb.be

Clubwerking ‡ 

Bestuur: zorgt voor het uitvoeren van beslissingen, het aanreiken (en mogelijks uitvoeren) van ideeën en een constructieve aanpak tot verbetering van de club. 

Voorzitter: Jan Stroombergen , statutaire secretaris : Elke Debremaeker ,secretaris/correspondentie: Michel Meulemans  penningmeester: Kristien Meulemans

Leden: Katrien Pollers, Karel Beuckelaers, Michel Meulemans, Jan Stroombergen, Kristien Meulemans, Mieke Engelborghs. 

Trainers: zijn ten minste 16 jaar Alleen de trainers in het bezig van een diploma of brevet van initiator gymnastiek of dans geven zelfstandig training aan een groep. Begeleiders:

Zij zijn minsten 16 jaar en kunnen zelfstandig les geven aan een groep mits een diploma van VTS. De aspirant initiators zijn de hulptrainers en werken samen met een gediplomeerde trainer. 

De begeleiders zijn de leden tussen 14 en 16 jaar die in opleiding zijn; zij ondersteunen de werking onder leiding van een gediplomeerde trainer.

Doelgroepen

Recreatie – kleutergym, jongeren : zij krijgen wekelijks 2 u training; volgens hun mogelijkheden, progressies en motivatie worden zij opgedeeld in niveau groepen. Het doel is op progressieve wijze de basis motorische vaardigheden te verbeteren, het aanleren van acrobatische delen met behulp van airtrack, DMT, trampoline en de olympische toestellen( balk, brug, paard met bogen, ringen, rekstok, Pegasus, plinten enz.).

Pre competitie – doorgroei groep: getalenteerde kinderen krijgen wekelijks  6 tot 9 u training. Hier staat de gymnastische basisvorming centraal, met veel aandacht voor de verbetering van de basis-motorische eigenschappen en ontwikkeling van hun vaardigheden op alle beschikbare toestellen.

Competitie:  de geselecteerden krijgen 9 tot 18 u training per week afhankelijk van de reeks en het niveau waarin ze deelnemen. De voorbereiding voor de wedstrijden gebeurt conform de programma’s aangeboden door GymFed. De testprogramma’s en de leerlijnen worden zo goed als mogelijk opgevolgd.

Volwassenen: zij turnen 2 u per week. Centraal staat het onderhouden van een goede algemene en turn specifieke  conditie. Het leren en onderhouden van de gekende turnvaardigheden aan toestellen, de airtrack en tumblingbaan.

Derde leeftijd: seniorengym/turnen overdag:

Badminton: er  wordt getraind in  leeftijdsgroepen  (kinderen, jongeren en volwassenen)

Vechtsport: Tenzan Dojo zijn Japanse vechttechnieken waar zelfverdediging centraal staat. Zij trainen wekelijks 3 u en staat open voor jongeren vanaf 12 j en voor volwassenen.

Free running: Kinderen, jongeren en volwassenen Zij  worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. Zij trainen elke week 2 u.

Sterkten    Intern

S1 Erkende sportvereniging     
S2 Vzw – structuur                                S3 Goodwill en dynamiek van vrijwilligers (bestuursleden, trainers, begeleiders)
S4 Bewustzijn bestuur en trainers van “professionele” aanpak (beleid)
S5 Goede contacten club – ouders – leden 
S6 Jaarlijkse activiteiten (sportkamp, clubwedstrijd, nevenactiviteiten)
S7 Veel eigen materiaal (patrimonium) 
S8 Goede structuur en doorstromingsmogelijkheden 
S9 Eigen website 
S10 Veel trainers/begeleiders met gymnastiekclub opgegroeid 
S11 Een groot aantal gediplomeerde trainers 
S12 Gebruik van professionele turnhal Boudewijnstadion Kessel-lo ,Holsbeek, Aarschot 
S13terugbetaling Ziekenfonds stimuleren
S14 differentiatie lidgelden voor kansarme gezinnen
S 15 regelmatig samenwerken met buitenlandse clubs en trainers
S16.een gezond financieel beleid 

Zwakten 

Z1 Gebrek aan voldoende gekwalificeerde trainers 
Z2 Weinig jongens 
Z3 Grote jaarlijkse output bij recreanten
Z4 Te weinig  doorstroming van jongeren naar trainers
Z5 trainers verspreid over te veel oefenlocaties (9 )– te weinig teamspirit
Z6 leden haken vaak af na één jaar.
Z7 veel ouders weinig interesse voor clubwerking
Z8 stagnerende opvolging van bestuur
Z9 onevenwichtige samenstelling van bestuurZ10 te weinig uren beschikbaar om  niveau te verhogen en aanbod uit te bouwen
Z11 te weinig trainers beschikbaar op woensdag
Z12eenvormige methodiek is niet altijd aanwezig in recreatieve groepen

Kansen extern

K1 positieve uitstraling ,verhogen naambekendheid promoten club, kadervorming, ruim sportaanbod ,modern materiaal , goede communicatie
K2 niet gekwalificeerde trainers motiveren  tot technische scholing
K3 Goede samenwerking met gemeentelijke sportdienst 
K4 Doelstelling per discipline en oefengroep vastleggen
K5 Groot aanbod en gunstigere geografische situering van cursussen VTS 
K6 Subsidies voor opleidingen 
K7 Nieuwe bestuursleden 
K8 Goede verstandhouding met andere clubs 
K9 Nieuwe trainers 
K10 Erkenning door de gemeente 
K11 Opbouw ledenbestand 
K12 Samenwerkingsverband met omliggende verenigingen en zusterverenigingen
K13 betrokkenheid van de trainers met de club verhogen 
K14 Goede relatie met ouders en gemotiveerde ouders introduceren in de clubwerking –inzet specifieke taken
K15 goede relatie met de ouders 
K16 contacten met de “ buitenwereld” verruimen – naambekendheid
K17 goed gevuld jaarprogramma met sportieve evenementen
K18 Goede relatie met GymnastiekFederatie Vlaanderen ,sportraden, sportdiensten, gemeentebesturen
K19 trainers hebben inspraak in het bestuur
K20 Ruime kansen voor elke leeftijd en goede continuïteit ledenaantal
K21 Gemeentelijke initiatieven steun i.v.m. laagdrempeligheid in de sport
K22 Inspelen op de hedendaagse trends  zoals freerunning
K23 deelnemen aan zo veel mogelijke wedstrijden ( recreatieve en competities AGD AGH )

Bedreigingen 

B1 Gebrek aan deskundigheid buiten de club 
B2 Moeilijke samenwerking met andere verenigingen 
B3 Verlies van trainers en bestuursleden 
B4 Gebrek aan opvolging club initiatieven   door de gemeente 
B5 Gebrek aan sponsoring 
B6 zwakke binding met de club – de grote veelheid van sport, gym e.a. in de onmiddellijke omgeving
B7 gymruimte niet exclusief voor Gym
B8 verminderde belangstelling voor vrijwilligerswerk
B9 ons clubleven wordt bemoeilijkt door de veelheid van aanbod, verminderde binding aan de club

7. Doelstellingen 

Gymgroep A.S. vzw  wilt de aangeboden disciplines doelstellingen bereiken en consolideren.

Het beleidsplan voorziet 10 domeinen 

7.1. Ledenbestand 
7.2. Activiteiten 
7.3. Kader – Clubwerking .4. Accommodatie – Patrimonium – Uitrusting 
7.5. Communicatie 
7.6. Financiën 
7.7. Profilering 
7.8. Kwaliteit 
7.9. Beleidsvoering 
7.10. Samenwerkingsverbanden 

Voor ieder domein zijn er doelstellingen geformuleerd :
doelstelling(en) op lange termijn = strategische doelstellingen = 6 jaar 
doelstelling(en) op korte termijn = operationele doelstellingen = 2 à 3 jaar 
seizoensgebonden doelstellingen = maatregelen = 1 jaar