Beleidsplan

Beleidsplan

Beleidsplan Gymgroep Wijgmaal-WB. vzw 2014 – 2020

1. Inleiding – Bewaking, bijsturing en vernieuwing van het beleidsplan

Dit beleidsplan moet de leidraad zijn voor onze turnkring. Het geeft de structuur weer, de werking en de inhoud van de club.
Bewaking
Jaarlijks wordt er aan de hand van een jaarverslag een evaluatie opgemaakt van het afgelopen seizoen. Hierbij wordt het uitvoering van het beleidsplan getoetst aan de realiteit

Bijsturing

Aan de hand van het jaarlijkse evaluatieverslag komen we tot een bijsturing van het beleidsplan. Een nieuw document zal dan in augustus verschijnen.

Vernieuwing

Het beleidsplan beloopt een periode van 5 seizoenen. Op dat ogenblik (augustus 2015) verschijnt er een nieuw beleidsplan, aangepast aan de situatie.

2. Missie, visie

Missie

De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de sportieve ontwikkeling en het welzijn van al haar leden door het aanbieden van welbepaalde gymnastiekdisciplines, waarbij kwaliteit centraal staat en dit in de ruimste zin ( zowel voor competitie als recreatie).
De disciplines waarvoor we gaan zijn:1.Competitief:m AGD ,AGH,

Recreatief: kleutergym ,initiatie toestelturnen, sport en spel, badminton conditiegym Heren en dames ,Aerobics trampoline springen, airtrack, jazzdans en aanverwante dansvormen ,dubbele minitrampoline, cheerleading ,free running

Visietekst

De vereniging wil dit doel realiseren door: Haar leden te laten sporten in optimale omstandigheden (begeleiding, accommodatie, structuur)
Zoveel mogelijk mensen plezier te laten beleven aan sport conform de bepalingen van het Panathon decreet
Vaardige gymnasten detecteren en de mogelijkheid bieden zich te engageren voor competitiesport
Bij te dragen tot de visie en mentaliteit van mens sana in corpore sana”, een gezonde geest in een gezond lichaam” Bij te dragen tot positieve eigenschappen, zoals het bevorderen van de groepsgeest, leren doorzetten, niet te vlug opgeven, zelfvertrouwen creëren
Ons te profileren als een gezonde” en kwaliteitsvolle club, in al zijn facetten
plaats inneemt.

3. Huisstijl

Clubnaam

De volledige benaming van de club is

Gymgroep Wijgmaal – WB. vzw Wijgmaal voor deelvereniging Wijgmaal en WB staat voor de deelvereniging Wilsele Bleydenberg beiden vormen zij één vereniging hiermee willen wij de onvoorwaardelijke samenhorigheid beklemtonen .In mailing en in functie van de bestemmelingen mag de afkorting Gymgroep Wijgmaal.” of” Gymgroep WB” worden gebruikt.

Clublogo

(zie voorblad + koptekst van dit document)

Het logo van de club bestaat drie ringen waarin in elke ring met in elke ring een gymfiguur die duidt op de toestellen van artistiek gymnastiek voorkomt. .
Het logo van de club wordt gebruikt in alle documenten die de club verspreid.
De basiskleuren van het logo zijn rood, geel en zwart .Meestal zal Het logo in zwart-wit verschijnen om kosten te sparen bij het kopiëren van documenten.

Afhankelijk van de noodzaak zal het clublogo hetzij volledig worden afgebeeld, hetzij afgekort.

Logo GymnastiekFederatie Vlaanderen

Het logo van de GymFed, (waarbij wij aangesloten zijn onder stamnummer 592) wordt met regelmaat gebruikt in briefwisseling van de club en op de website.
Lettertype
Alle briefwisseling en clubdocumenten worden opgesteld in het lettertype. De lettergrootte, dikte en onderlijning is vrij te bepalen door te opsteller.

De bepaling van het lettertype op de website is verschillend, volgens de mogelijkheden.

4. Beschrijving van de vereniging – Geschiedenis

Clubnaam

Omdat wij van bij de opstart van de vereniging( 1971) er van overtuigd waren dat samenwerking over de gemeentelijke grenzen een grote meerwaarde was ( qua werving rekrutering en opleiding) werd oorspronkelijk de alles omvattende naam

Gymgroep Wijgmaal” .In 1978 werd Gym Wilsele Bleydenberg opgericht. Beide namen werden naast mekaar gebruikt tot op het moment dat we omschakelden naar WB-structuren beiden werden samengevoegd tot één vereniging vanaf dan werd officiële benaming van de club  Gymgroep Wijgmaal – WB vzw.

Oprichting;

De Gymgroep ontstond in 1971 in Wijgmaal en Herent ,groeide dan door naar andere dorpen omdat de toeloop van de geïnteresseerden zo groot was zo werd in 1978 Gym Bleydenberg opgericht. De fusie van de gemeenten bracht Wijgmaal en Wilsele samen in één gemeente nl stad Leuven. Daarom werden ze samengevoegd tot één vereniging  .Later, bij het reorganiseren van feitelijke vereniging tot WB werd Gymgroep Bleydenberg samengevoegd met Gymgroep Wijgmaal en ontstond de naam  Gymgroep Wijgmaal WB vzw waar WB staat voor Wilsele en B staat voor Bleydenberg.

Momenteel is de club aangesloten bij de Gymnastiek Federatie Vlaanderen onder de stamnummer 592

Statuten

werden gepubliceerd in het staatsblad ondernemingsnummer (0831.139.352) en is het basisdocument van de clubstructuur

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement van de club bepaalt naast de algemeenheden eveneens de lidgelden, de rechten en plichten van de leden, de functieomschrijvingen, mogelijkheden tot opleiding en scholing, kosten en vergoedingen, … .
Het beleidsplan statuten vormen samen het huishoudelijk reglement vormen de

basisdocumenten van de club. Net zoals het beleidsplan wordt ook het huishoudelijk reglement jaarlijks bijgestuurd door het bestuur en waar nodig is wordt het aangepast.

Website: www.gymgroep-wijgmaal-wb.be

Clubwerking
Bestuur: zorgt voor de gedragenheid van beslissingen, het aanreiken (en mogelijks uitvoeren) van ideeën en een constructieve aanpak tot verbetering van de club.
Voorzitter: Jan Stroombergen ,
statutaire secretaris : Mieke Engelborghs ,
secretaris/correspondentie: Michel MeulemanS
penningmeester: Kristien Meulemans
Leden: Katrien Pollers ,Karel Beuckelaers ,Michel Meulemans ,Jan Stroombergen ,Kristien Meulemans ,Mieke Engelborghs,
Trainers: zijn ten minste 16 jaar Alleen de trainers in het bezig van een diploma of brevet van initiator gymnastiek of dans geven zelfstandig training aan een groep De aspirant-initiator staan heel wat ereplaatsen en titels bij hun deelname aan Provinciale wedstrijden ,Vlaams kampioenschap en ook Nationaal kampioenschap.

Begeleiders:

Wij zijn minsten 16 jaar en kunnen zelfstandig les geven aan een groep mits een diploma van VTS .De aspirant initiators zijn de hulptrainers ,zij werken samen met een gediplomeerde trainer.

DE BEGELEIDERS ZIJN DE LEDEN TUSSEN 14 EN 16 JAAR DIE IN OPLEIDING ZIJN ;Wij ondersteunen de werking onder leiding van een gediplomeerde trainer;

Doelgroepen

Recreatie – kleutergym, jongeren, : Wij krijgen wekelijks 2 uren training; volgens hun mogelijkheden ,progressies en motivatie. Worden zijn opgedeeld in niveaugroepen. Het doel is op progressieve wijze de basis motorische vaardigheden te verbeteren ,het aanleren van acrobatische delen met behulp van airtrack ,DMT ,trampoline en de olympische toestellen( balk ,brug ,paard met bogen, ringen ,rekstok, Pegasus ,plinten enz.).

Pre competitie – doorgroeigroep: Getalenteerde kinderen krijgen wekelijks 6 tot 9 u training Hier staat de gymnastische basisvorming centraal, met veel aandacht voor de verbetering van de basisch-motorische eigenschappen en ontwikkeling van hun vaardigheden op alle beschikbare toestellen.

Competitie: De geselecteerden krijgen 9 tot 18 uren training per week afhankelijk van de reeks en het niveau waarin ze deelnemen. De voorbereiding voor de wedstrijden gebeurt conform de programma’s aangeboden door GymFed .De testprogramma’s en de leerlijnen worden zo goed als mogelijk opgevolgd.

Volwassenen: Zij turnen 2 u per week centraal staat het onderhouden van een goede algemene en turn specifieke conditie. Het leren en onderhouden van de gekende turnvaardigheden aan toestellen ,de airtrack en tumblingbaan.

Derde leeftijd: seniorrengym/turnen overdag: wekelijks 1 uur: ontspanning, conditiegym, motorische vaardigheden( fijne motorische scholing )

Badminton :Er wordt getraind in leeftijdsgroepen ( kinderen ,jongeren en volwassenen)

vechtsport :Tenzan Dojo Japanse vechttechnieken waar zelfverdediging centraal staat. Zij trainen wekelijks 3 uren en staat open voor jongeren vanaf 12 j en voor volwassenen.

Freerunning: Kinderen jongeren en volwassenen zij worden ingedeeld in leeftijdsgroepen .Zij trainen elke week 2 uren

6. SWOT-analyse
Sterkten Intern
S1 Erkende sportvereniging
S2 vzw – structuur
S3 Goodwill en dynamiek van vrijwilligers (bestuursleden, trainers, begeleiders)
S4 Bewustzijn bestuur en trainers van professionele” aanpak (beleid)
S5 Goede contacten club – ouders – leden S6 Jaarlijkse activiteiten (sportkamp, clubwedstrijd, nevenactiviteiten)
S7 Veel eigen materiaal (patrimonium)
S8 Goede structuur en doorstromingsmogelijkheden
S9 Eigen website
S10 Veel trainers/begeleiders met gymnastiekclub opgegroeid
S11 Een groot aantal gediplomeerde trainers

S12 Gebruik van professionele turnhal Boudewijnstadion Kessel-lo ,Holsbeek, Aarschot
S13 terugbetaling Ziekenfonds stimuleren S14 differentiatie lidgelden voor kansarme gezinnen
S 15  regelmatig samenwerken met buitenlandse clubs en trainers
S16. een gezond financieel beleid

Kansen extern

K1 positieve uitstraling ,verhogen naambekendheid promoten club, kadervorming, ruim sportaanbod ,modern materiaal , goede communicatie

K2 niet gekwalificeerde trainers motiveren tot technische scholing
K3 Goede samenwerking met gemeentelijke sportdienst

K4 Doelstelling per discipline en oefengroep vastleggen
K5 Groot aanbod en gunstigere geografische situering van cursussen TS

K6 Subsidies voor opleidingen
K7 Nieuwe bestuursleden
K8 Goede verstandhouding met andere clubs
K9 Nieuwe trainers

Zwakten

1 Gebrek aan voldoende gekwalificeerde trainers
2 Weinig jongens
3 Grote jaarlijkse output bij recreanten
4 Te weinig doorstroming van jongeren naar trainers

5 trainers verspreid over te veel oefenlocaties (9 )– te weinig teamspirit
6 leden haken vaak af na één jaar.
7 veel ouders weinig interesse voor clubwerking
8 stagnerende opvolging van bestuur
9 onevenwichtige samenstelling van bestuur

10 te weinig uren beschikbaar om niveau te verhogen en aanbod uit te bouwen
11 te weinig trainers beschikbaar op woensdag
12 eenvormige methodiek is niet altijd aanwezig in recreatieve groepen

Bedreigingen

B1 Gebrek aan deskundigheid buiten de club B2 Moeilijke samenwerking met andere verenigingen
B3 Verlies van trainers en bestuursleden

B4 Gebrek aan opvolging club initiatieven door de gemeente
B5 Gebrek aan sponsoring
B6 zwakke binding met de club – de grote veelheid van sport, gym e.a. in de onmiddellijke omgeving

B7 gymruimte niet exclusief voor Gym
B8 verminderde belangstelling voor vrijwilligerswerk
B9 ons clubleven wordt bemoeilijkt door de veelheid van aanbod, verminderde binding aan de club

page5image1690176

K10 Erkenning door de gemeente K11 Opbouw ledenbestand
K12 Samenwerkingsverband met omliggende verenigingen en zusterverenigingen

K13 betrokkenheid van de trainers met de club verhogen
K14 Goede relatie met ouders en gemotiveerde ouders introduceren in de clubwerking –inzet specifieke taken

K15 goede relatie met de ouders
K16 contacten met de  buitenwereld” verruimen – naambekendheid
K17 goed gevuld jaarprogramma met sportieve evenementen
K18 Goede relatie met GymnastiekFederatie Vlaanderen ,sportraden, sportdiensten, gemeentebesturen
K19 trainers hebben inspraak in het bestuur K20 Ruime kansen voor elke leeftijd en goede continuïteit ledenaantal
K21 Gemeentelijke initiatieven steun i.v.m. laagdrempeligheid in de sport
K22 Inspelen op de hedendaagse trends zoals freerunning
K23 deelnemen aan zo veel mogelijke wedstrijden ( recreatieve en competities AGD AGH )

7. Doelstellingen

Gymgroep A.S. vzw wilt de aangeboden disciplines doelstellingen bereiken en consolideren. Het beleidsplan voorziet 10 domeinen

7.1. Ledenbestand
7.2. Activiteiten
7.3. Kader – Clubwerking
7.4. Accommodatie – Patrimonium – Uitrusting 7.5. Communicatie
7.6. Financiën
7.7. Profilering

7.8. Kwaliteit
7.9. Beleidsvoering
7.10. Samenwerkingsverbanden

oor ieder domein zijn er doelstellingen geformuleerd : doelstelling(en) op lange termijn = strategische doelstellingen = 6 jaar

doelstelling(en) op korte termijn = operationele doelstellingen = 2 à 3 jaar seizoensgebonden doelstellingen = maatregelen = 1 jaar

7.1. Ledenbestand STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

page7image1690384

Nr.

7.1.SD 1

7.1.SD 2

Wat?
Drop out tegengaan

Ledenaantal evenredig laten stijgen met het trainers- /begeleiderpotentieel

Hoe?
Oudere gymnasten de mogelijk bieden zich tevens als begeleider te engageren in de club Tijdig aantrekken van trainers/begeleiders Ledenstop indien noodzakelijk

Hoe?
Promotie van de club via de informatiefolder naar de scholen in de omgeving ,verspreiding flyer en infofolder door de post, sociale media ,mail, facebook,e.a

Aandacht voor verwerking van kledijmaten, deelnames wedstrijden, activiteiten, …

Hoe?

Continu bijhouden van ledengegevens (inschrijvingen,

Wie? Bestuur

Bestuur Trainers Begeleiders

Wie? Bestuur

Trainers Kristien

Wie? Michel

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

page7image1690592

7.1.OD 1

7.1.OD 2

MAATREGELEN

Nr.

7.1.M 1

Wat?
Jaarlijkse lichte stijging van het ledenaantal

Opnemen van persoonlijke gegevens van de leden

Wat?

Actualisering van het ledenbestand

page7image1690800

7.1.M 2

Attent voor gebeurtenissen

betalingen, licenties, ongevallendossiers, …) erjaardagen
attentie bij geboorte, overlijden, huwelijk, diploma, bijscholingen ,attesten

Hoe?

Turnfeest, externe demo’s
Planning kalender met weerkerende activiteiten

Hoe?
org. Sportkampen

Hoe?

wedstrijden deelname organisatie interclubs

Trainers Bestuur

Michel

Wie? Club Michel

Wie ?

Kristien Michel Leen

Wie?

Trainers en leden AGD

AGH

Bestuur

7.2. Activiteiten
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

page8image3673136

Nr.

7.2.SD 1 7.2.SD 2

Wat?

Organisatie clubactiviteiten Behoud van traditionele activiteiten

Operationele doelstellingen

page8image3672720

Nr. 7.2.OD 1

Maatregelen

wat ?
organisatie clubactiviteiten

page8image3673344

Nr. 7.1.M. 1

7.1.M.2

Wat ?
organisatie clubactiviteiten

organisatie nevenactiviteiten Bezoek Gymgala, Alternatieve sporten:

7.3. Kader – Clubwerking STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN Nr. Wat?

7.3.SD 1 50% gekwalificeerde trainers

Hoe? Wie?

Aanbieden ,deelname Michel cursussen TS

Badminton, vechtsport Sport en spel ,St.Niklaas Einde seizoenactiviteit

page8image3673760

7.3.SD 2 100% bijgeschoolde trainers

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Aanbieden van bijscholingen, clinics, bijkomende vormingen, …

Hoe?

Aanbieden van cursussen TS

Aanbieden van bijscholingen, clinics, bijkomende vormingen, …

Hoe?

Agendapunt cursussen en bijscholingen” als vast agendapunt tijdens de trainersvergaderingen 

Aanleggen van een opleidingsjaarplan

Michel

Wie? Michel

Michel

Wie?

Michel Kristien Katrien

Michel Kristien

Wie?

Bestuur Michel

Bestuur Michel Leen

Wie?

page9image3673968

Nr.

7.3.OD 1 7.3.OD 2

MAATREGELEN

Nr.

7.3.M 1

7.3.M 2

Wat?

gekwalificeerde trainers verhogen

bijgeschoolde trainers promoten

Wat?

Sensibilisering van het kader voor het belang van vormingen en bijscholingen

Opmaken van een overzicht van de kwalificaties van de trainers

page9image3674176

7.4. Accommodatie – Patrimonium – Uitrusting STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

page9image3674384

Nr.

7.4.SD 1

7.4.SD 2

Wat?

Onderhoud en aanvulling van het patrimonium

Drukken van eigen stempel op het gebruik van de turnzaal ,sporthal ,specifieke gymruimte

Hoe?

olgens de noden van de club

Door beheer als een goede huisvader , het vertrouwen krijgen van de gemeente en alzo mede beheersbevoegdheden verkrijgen

Hoe?

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr. Wat?

page9image3674592

7.4.OD 1 7.4.OD 2

MAATREGELEN

Nr.

7.4.M 1

7.4.M 2

Duiding ordening turnzaal voor eigen leden en derden 2

Hoe? Wie?

Informatiebord van de Michel club, kast met klein trainers materiaal, EHBO kast
Muziek

erfraaiing turnzaal

Praktische inrichting ,praktisch organisatie van de turnzaal

Wat?

erbetering inrichting turnzaal

Posters, schilderwerken,

oorzien van bergruimte voor sporttassen, kleding en drank ,aanwezigheid publiek

Bestuur i.s.m. gemeente/ school
Bestuur i.s.m. gemeente/school

Michel Leen Katrien trainers

page10image3674800

7.5. Communicatie STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Duidelijke afspraken met eigen leden en derden m.b.t. het gebruik van

de toestellen en de plaatsing van het materiaal na de training

Michel i.s.m. gemeente/school

Leen trainers

Wie? Bestuur

Bestuur

Wie?

Bestuur Trainers: Katrien , Michel, Leen , Ludwine

Bestuur

page10image3675008

Nr.

7.5.SD 1

7.4.SD 2

Wat?

ertrouwenspersoon in de club als contactpersoon tussen bestuur – trainers – begeleiders – leden

Communicatie verantwoordelijke binnen het clubbestuur

Hoe?

In functie van de noodzaak in de club

In functie van de noodzaak in de club

Hoe?

Actualisering van de website; aandacht voor ontwikkelingen in de club, de gemeente, de andere sportclubs, de GymFed, …; Instandhouding van goede maatregelen

Uitgifte van een

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

page10image3675216

Nr.

7.5.OD 1

7.5.OD 2

Wat?

erbeteren van communicatie tussen alle betrokkenen

Aanreiken van andere

Maatregelen

Nr.

7.5.M 1

7.5.M.2

communicatiemiddelen

Wat?

erzorgen van de externe communicatie

nieuwsbrief, een clubblad, … i.f.v. de behoefte

Hoe?

Opstart website; contact met de ouders van de leden bij gelegenheden, duidelijkheid bij briefwisseling, mailing naar leden

Michel Katrien

Wie?

Michel Katrien Roos Ludwine

7.6 Financiën
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

club

erzorgen van de interne communicatie

Opstart website binnen de club;

verspreiding verslagen
naar alle betrokkenen contact met alle betrokkenen

bij de clubwerking

page11image1691216 page11image1691008

Nr.

7.6.SD 1

7.6.SD 2

Wat?

Penningmeester als exclusieve functie in de

Hoe?

In functie van de behoeften van elke deelvereniging

Wie? Bestuur

Boekhoudkundig financieel beheer

In functie van de behoefte van de club – noodzaak als vzw – externe boekhouder

Wie?

page11image1691424

Nr.

7.6.OD 1

MAATREGELEN

Nr.

7.6.M 1

Wat?
Reserve opbouwen

Wat?
Aantrekken sponsors

Hoe?

Spaarpot” aanleggen Bestuur voor onvoorziene omstandigheden

Hoe? Wie?

Opstellen Bestuur sponsordossier;

page11image1691632

7.6.M 2

Gezonde financiële balans behouden

contacteren van mogelijke sponsors

Maandelijks overzicht Michel/externe

7.7. Profilering
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

7.7.SD 1

7.7.SD 2

Wat?

Innovatie en uitbreiding van de club

erwezenlijking van een voorbeeldclub”

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

van de
inkomsten/uitgaven; kassiers Driemaandelijkse deelverenigingen bijsturing van de
begroting

Hoe? Wie?

In functie van de Club behoefte van de club
en de ontwikkeling

Blijven verzekeren van Club de aangeboden
kwaliteit en attent voor
de ontwikkeling op

sportief – maatschappelijk gebied

Hoe? Wie?

Blijven verzekeren van Club de aangeboden
kwaliteit

Organisatie van Club wedstrijden GymFed;
bijdrage bij activiteiten (jureringen) deelname

aan GymFed activiteiten ,cursussen e.a.;

Hoe? Wie?

Aanbieden van Club kwalitatieve trainingen
en getuigen van een professionele

clubwerking

boekhouder

page12image1692048 page12image1691840

Nr.

7.7.OD 1

7.7.OD 2

MAATREGELEN

Nr.

7.7.M 1

Wat?

Continuïteit van de profilering naar clubleden, gemeente en sportraad

Profilering binnen de GymFed

Wat?

Profilering t.a.v. de clubleden

page12image1692256

7.7.M 2

Profilering t.a.v. de gemeente en de sportraad

Aanvragen tot erkenning door de gemeente en de sportraad teneinde te kunnen genieten van de faciliteiten en subsidies

Hoe?

Bijsturen van de clubdocumenten (beleidsplan, huishoudelijk reglement, sponsordossier, enz…

Aanvragen discipline- audit voor mogelijke nieuwe clubdisciplines indien van toepassing voor de club

Hoe?

Opnemen en verwerking van ideeën van leden, ouders, … Bijsturen van de clubdocumenten (beleidsplan, huishoudelijk reglement, sponsordossier, enz….

Hoe?

Audit Q4Gym (clubaudit + audit aangeboden disciplines)

Opmaak van alle noodzakelijk clubdocumenten; opvolgen handelingen

Club

7.8. Kwaliteit
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

page13image1692464

Nr.

7.8.SD 1

7.8.SD 2

Wat?

Consolideren van het kwaliteitslabel Q4Gym

Toezicht op het doorlichten van mogelijke nieuwe disciplines

Wie?

Club Michel Katrien Bestuur

Club Michel Katrien bestuur

Wie? Bestuur

Bestuur Michel Katrien

Wie? Club

Michel Katrien

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

page13image3675424

Nr.

7.8.OD 1

7.8.OD 2

MAATREGELEN

Nr.

7.8.M 1

7.8.M 2

Wat?

Installatie van een Ideeënbus, een forum

Bewaking van de kwaliteit

Wat?

Behalen van het kwaliteitslabel Q4Gym

oldoen aan kwaliteitsvereisten; alle interne en externe betrokkenen

page13image3675632

overtuigen van kwaliteit en deze aanbieden in alle domeinen

7.9. Beleidsvoering STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

page14image1692672

Nr.

7.9.SD 1

7.9.SD 2

Wat?

W als verenigingsvorm voor elke deelvereniging

Consolidatie van een goed clubbeleid

Hoe?

Omvorming van een feitelijke vereniging naar een vzw

Screenen” van mogelijke kandidaat- bestuurders, trainers en begeleiders en zo vermijden dat personen met onvoldoende competentie en zin voor kwaliteit in de club sluipen

Hoe?

Aanwerven” van een voorzitter, secretaris, penningmeester, communicatieverantwo ordelijke, enz.. in het clubbestuur in functie van de behoefte van de club

Aantrekken van mogelijke kandidaat- bestuursleden, trainers en begeleider

Hoe?

Twee maandelijkse trainers- en bestuursvergaderingen; onderhoud van de

Wie? Bestuur

Bestuur

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

page14image1692880

Nr.

7.9.OD 1

7.9.OD 2

MAATREGELEN

Nr.

7.9.M 1

Wat?

Invoeren van exclusieve functies in het clubbestuur

org dragen voor de continuïteit van het clubbeleid

Wat?

Duidelijkheid en informatie naar alle betrokkenen

Wie? Bestuur

Bestuur

Wie?

Michel Katrien Leen Anneke

page14image1693088

7.9.M 2

Inwerking van nieuwe betrokkenen bij de clubwerking

communicatie (mondeling, mail, …)

Informatie en duidingen continu meegeven aan de betrokkenen om zo zich in te werken” in de club en de federatie

Hoe?

Mogelijkheid tot trainingsplaats voor regiotrainingen topsport

Organisatie van gezamenlijke activiteiten en initiatieven

Karel Anskje Francine

Michel trainers

7.10. Samenwerkingsverbanden STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

page15image1693296

Nr.

7.10.SD 1

7.10.SD 2

Wat?

Nauwe samenwerking met GymFed

Nauwere samenwerking met andere verenigingen

Wie?

Club Bestuur trainers

Club Bestuur trainers

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

page15image1693504

Nr.

7.910OD 1

7.10.OD 2

MAATREGELEN

Nr.

7.10.M 1

7.10.M 2

Wat?
Uitdieping van de regionale samenwerking

Consolideren van de samenwerking met medegebruikers

Wat?

Samenwerking met afdelingen AGD en AGH uit de omgeving

lotte samenwerking met medegebruikers van de turnzaal

Hoe?
Continuïteit van de regiotrainingen” samengaand met andere activiteiten (nevenactiviteit, sportkamp, stage, …)

Samenkomst volgens de noodzaak van de clubs om gemaakte afspraken te herzien of verlengen

Hoe?

Regiotrainingen” met omringende clubs

Overeenkomsten en contracten met 2de gemeentelijke turnvereniging Omnisport Blauwput

Wie?
Michel
Liesbeth + omliggende clubs

Michel Leen Katrien

Wie?

Michel Liesbeth

+ omliggende clubs Bestuur

page15image1693712

LC Dynamic e.a.